Hopp Lajos (szerk.): Mikes Kelemen: Az ifjak kalauza - Mikes Kelemen összes művei 4. (Budapest, 1974)

MIKES KELEMEN ÖSSZES MÜVEI rv. Az Ifjak Kalauza Sajtó alá rendezte Hopp Lajos A kötet Az Ifjak Kalauza olmű munkát, az Instruction de la jeunesse ... o. francia mű fordítását tartalmazza. A vég­leges 1761-i szerzői tisztázat alkotja a főszöveget, amely után a korábbi, 1724-ben lefordított és 1744-ben átjavított kézirat­variáns szövege következik. A két lényegesen különböző szö­vegváltozatból álló terjedelmes munka kulcsfontosságú Mikes fordítói módszereinek fejlődése, írásmódjának alakulása és tu­datos stilisztikai tevékenysége tanulmányozásának szemszögé­ből. Az Ifjak Kalauza francia ere­detije megvolt Rákóczi rodostói könyvtárában. A pedagógiai tárgyú, erkölcsi célzatú, a XVII. század derekán Párizsban meg­jelent népszerű könyvet bizo­nyára még franciaországi tar­tózkodásuk idején szerezték be. E fejlett értekező próza átülte­tése Mikes több évtizedes fordí­tói munkásságának, nyelvi erő­feszítéseinek és írói erényeinek megbecsülendő irodalmi emléke. Charles Gobinet, jeles francia pedagógusíró, a Sorbonne-Ples­­sis kollégium igazgatója gondo­latait tolmácsolva Mikes szív­­vel-lélekkel, saját élettapaszta­latával is tanítja, kalauzolja leendő ifjú olvasóit. Az Ifjak Kalauza elsősorban e tematika révén rokon a Leveleskönyv pedagógiai célzatú, kritikus hangú leveleivel. A kiadás a két kéziratvariáns betűhív szövegét adja, jegyze­tek és fotókópiák kíséretében. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom