Hopp Lajos (szerk.): Mikes Kelemen: Catehismus formájára való közönséges oktatások 2. - Mikes Kelemen összes művei 5/2. (Budapest, 1986)

MIKES KELEMEN ÖSSZES MÜVEI V/I—2. Catechismus formájára való közönséges oktatások Sajtó alá rendezte Hopp Lajos Mikes számos fordításának forrá­sát vette Rákóczi fejedelem rodostói könyvtárából, a kritikai kiadás V, kö­tetének anyaga is innen való. Az ún. Montpellier-i Catechismus szerzője egy tudós francia oratoriánus, Fran^ois- Aimé Pouget, a Sorbonne doktora, akinek nagy erudícióval készült kátéja a XVIII. század elején indexre került. A szigorú cenzorok Pouget müvét janzenista vademecumként ítélték el. Mindez egy évvel azelőtt történt, hogy Rákóczi és kísérete Franciaországba érkezett. A rodostói iró először 1744-ben fordította le ezt a korabeli átlagszín­vonalból kiemelkedő kátét. Az ötve­nes években az egészet újra átdolgoz­ta, kibővítette. A végleges kézirat és a variánsnak minősülő, mintegy évti­zeddel korábbi változat megbízható képet ad a tartós fordítói folyamatról, Mikes kéziratszerkesztői technikájá­ról, az író nyelvi, stílusbeli megoldá­sairól. Mikes fordításának keletkezése és forrásához való viszonya, ezen alap­műnek a korabeli eszmetörténeti vi­tákra fényt vető, moralista oktatáso­kat és biblikus társadalomkritikát tar­talmazó mondanivalója a korai felvi­lágosodás jellegzetes problémakörébe tartozik. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom