Hopp Lajos (szerk.): Mikes Kelemen: Épistolák - Mikes Kelemen összes művei 2. (Budapest, 1967)

MIKES KELEMEN ÖSSZES MŰVEI П. Epistolák... Sajtó alá rendezte Hopp Lajos A kritikai kiadás második kötetével megkezdődik Mikes kéziratban maradt fordításai­nak betűhív kiadása. A XVIII. századi magyar prózai nyelv fejlődése szemszögéből igen je­lentős munka nyelvi, stilisztikai szempontból kulcsfontosságú Mikes rodostói irodalmi tevé­kenységének, fordítói munkás­ságának értékelésében, írásmód­jának és fordítói módszereinek vizsgálatában. A szövegkritikai jegyzetek rögzítik Mikes saját kezű stilisztikai értékű szöveg­változtatásait, az egyszerű, vi­lágos és magyaros kifejezésre való tudatos törekvés bizonyí­tékait. A fordított mű francia eredetijének címe megtalálható Rákóczi rodostói könyvtárának jegyzékében; szerzője még is­meretlen, de bizonyos, hogy a francia klasszicizmus jó tollú írója, jeles stilisztája lehetett. Mikes Kelemen összes művei­nek első két kötete új megvilá­gításba helyezi az íróról kiala­kított hagyományos képet, fel­hívja a figyelmet Mikes és Rákóczi irodalmi alkotásainak, írói művészetének összefüggé­seire, a rodostói levélíró hatal­mas fordítói munkásságára. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom