Ihrig Károly: A termelőszövetkezetek tagsűrűségének gazdasági következményei. Vitaanyag - Közgazdasági értekezések 11. (Budapest, 1968)

A TERMELŐSZÖVETKEZE­TEK TAGSÜRÜSÉGÉNEK GAZDASÁGI KÖVETKEZ­MÉNYEI (Közgazdasági értekezések 11.) Az egyes termelőszövetkeze­tekben — mint közismert — igen különböző a tagsűrűség. Némelyikben 6 — 7, másokban viszont 40 — 50 tag jut 100 kát. hold mezőgazdasági közös terü­letre. A technika adott szintjén van egy közgazdaságilag ész­szerűnek tekinthető arány a föld, a munkaerő és a termelő­­eszközök között. Megteremthető-e ez az ész­szerű arány a nagy, illetőleg a kis tagsűrűségű szövetkezetek­ben? Milyen közgazdasági prob­lémák adódnak a hiányából? Az anyagi érdekeltség lehetővé teszi-e a káros kihatások felszá­molását? Hozzá lehet-e rugal­masan igazítani a termelőszö­vetkezetekben a termelést és a termelés tényezőit a változó piaci viszonyokhoz ? Ilyen és hasonlóan aktuális kérdésekkel foglalkozik a könyv, amelynek anyagához dr. Ihrig Károly, a polgári szövetkezet­elmélet nemzetközileg elismert szaktekintélye írta a vitaindító tanulmányt. Az új gazdaságirányítási rend­szerre való áttérésnél döntő tényező a piaci viszonyokhoz való igazodás, a termelőeszkö­zök, a föld és a munkaerő gazda­ságos kihasználása, így a kötet­ben közzétett vita a termelőszö­vetkezeti tagsűrűség gazdasági vonatkozásairól a legidőszerűbb pillanatban kap nyilvánosságot. Ü I ' /Ууу' '• iffeii si\lTKI71Tlh Jj . TíUiSÍÍbCSKüÉMI k if I KÖVETKEZMÉNYEI I Щ Ш^Ш^ВВаЯВ^шЛ • •< 1828 1,68 «*•*•*•*•*•*•*•*•*•' ■■OTVPPm .Vlvl akadémiai SIS 1828—1968 AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom