Jermy Tibor - Balázs Klára (szerk.): A növényvédelmi állattan kézikönyve 4/B. - A növényvédelmi állattan kézikönyve 4/B. (Budapest, 1993)

A NÖVÉNYVÉDELMI ÁLLATTAN KÉZIKÖNYVE 4/B KÖTET Szerkesztette JERMY TIBOR és BALÁZS KLÁRA A 6 kötetre tervezett kézikönyv elsőrendű célja a kártevők elleni környezetkímélő védeke­zés elméletének és gyakorlatának biológiai megalapozása. Az Olvasó e kézikönyvnek a 4., a Lepkék rendjét magába foglaló kötetét tartja a kezében. A kötet az előbb vázolt célkitűzéseknek megfe­lelően részletesen foglalkozik kultúrnövényeink hazánk területéről eddig kimutatott lepke­kártevőivel. A kézikönyv rendszertani sorrendben tár­gyalja a fajokat. A környezetkímélő módszerek alkalmazásához feltétlenül szükséges a kárte­vők biológiájának alapos ismerete. így köny­vünk részletesen foglalkozik az egyes fajok el­terjedésével, életmódjával, kártételi és gradáci­­ós viszonyaival, természetes ellenségeivel és ki­tér az ellenük való védekezés alapelveire. Az egyes fajok felismerését, életmódjuk sajá­tosságainak megismerését 396 ábra teszi szem­léletessé, a szélesebb olvasóréteg számára is közérthetővé. A kézikönyv 4. kötetét az agrár- és biológiai tudományok művelőinek, a növényvédelmi és környezetvédelmi szakembereknek, az egyete­mi oktatóknak és hallgatóknak egyaránt ajánl­juk. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom