József Farkas (szerk.): „Mindenki újakra készül…” Az 1918/1919-es forradalmak irodalma, szöveggyüjtemény I. - Irodalom - szocializmus (Budapest, 1959)

„ Mindenki újakra kébml...” i AKADÉMIAI KIADD I „MINDENKI ÚJAKRA KÉSZÜL.. A Tanácsköztársaság 40 éves fordulójára elsőízben jelenik meg négy kötetbe összegyűjtve az 1918/19-es forradalmak java irodalmi termése. Modern iro­dalmunk fejlődésének, s az egyes írók életművének teljes megértése szinte lehetetlen e korszakváltó forradalmi időszak alapos ismerete, tanulmányo­zása nélkül. De az egyszerű olvasó számára is sok érdekes, új anyagot tartalmaz a gyűjte­mény. Első kötetében Ady, Móricz, Babits, Juhász Gyula, Tóth Árpád és Kosztolányi írásai mellett ott találjuk Krúdy Gyula, Nagy Lajos, Molnár Ferenc, Barta Lajos, Gellert Oszkár, Hatvány Lajos, Kassák Lajos, Illés Béla, Barta Sándor és még sok más író — a mai közönség előtt nagyrészt isme­retlen — korabeli írásait. A gyűjtemény gazdag iro­dalmi anyaga szemléltetően bi­zonyítja, hogy a Magyar Ta­nácsköztársaságot mint hagyo­mányt, méltán állíthatjuk az 1848/49-es forradalom és sza­badságharc mellé. E kötetek­nek is hozzá kell járulniok ahhoz, hogy az 1919-es proletár­­forradalom elfoglalja a maga méltó helyét a magyar nép tu­datában és lelkivilágában. E szöveggyűjtemény együttes anyaga sokrétűen dokumentál­ja, hogy haladó irodalmunk fő­tendenciái beletorkolltak a Ta­nácsköztársaság irodalmába, hogy a legigazabb szándékok és célok, amelyek a humánum tel­jes kivirágoztatásának útját­­módját keresték a magyar iro­dalomban, a proletárhatalom körülményei között lelték meg megvalósulásuk lehetőségét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom