József Farkas (szerk.): „Mindenki újakra készül…” Az 1918/1919-es forradalmak irodalma, szöveggyüjtemény III. A Tanácsköztársaság szépirodalma - Irodalom - szocializmus (Budapest, 1960)

„MINDENKI ÚJAKRA KÉSZÜL...” Szerkesztette JÓZSEF FARKAS III. kötet A Tanácsköztársaság 40. év­fordulójára első ízben jelenik meg négy kötetbe összegyűjtve az 1918/19-es forradalmak java irodalmi termése. Modern iro­dalmunk fejlődésének vizsgá­latához, az egyes írók teljes életművének értékeléséhez szinte nélkülözhetetlen e kor­szakváltó forradalmi időszak alapos ismerete, tanulmányo­zása. A gyűjtemény azonban az egyszerű olvasó számára is sok érdekes, új anyagot tartalmaz. Első — szinte napok alatt — elfogyott kötete az őszirózsás forradalom időszakában meg­jelent szépirodalmi jellegű írá­sokat ölelte fel. A jelen, harma­dik kötet a Tanácsköztársaság szépirodalmi termését foglalja egybe. Móricz, Babits, Juhász Gyula, Tóth Árpád és Koszto­lányi írásai mellett megtaláljuk e kötetben Balázs Béla, Barta Lajos, Barta Sándor, Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, Kassák Lajos, Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Móra Ferenc, Nagy Lajos és még sok más író és költő — a mai kö­zönség előtt nagyrészt ismeret­len — korabeli írásait. Az anyag­gyűjtési nehézségek miatt ké­sőbb megjelenő második kötet az őszirózsás forradalom, a ne­gyedik pedig a Tanácsköztársa­ság publicisztikai anyagát közli. Ä gyűjtemény gazdag iro­dalmi anyaga szemléltetően bi­zonyítja, hogy a Magyar Ta­nácsköztársaságot méltán állít­hatjuk az 1848/49-es forrada­lom és szabadságharc mellé. így e kötetek hozzájárulnak ahhoz, hogy az 1919-es proletárforra­dalom elfoglalja méltó helyét a magyar nép tudatában. A szöveggyűjtemény együt­tes anyaga sokrétűen dokumen­tálja, hogy haladó irodalmunk főtendenciái beletorkolltak a Tanácsköztársaság irodalmába, hogy a legigazabb szándékok és célok, amelyek a humánum tel­jes kivirágoztatásának útját­­módját keresték a magyar iro­dalomban, a proletárhatalom körülményei között lelték meg megvalósulásuk lehetőségét. „ Mindenki \ újakra készül ... ” in H AKADÉMIAI KIADD j" I j ( I 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom