Justné Kéry Hedvig: Az óvodás korú gyermekek gondolkodási sajátosságai. A tartalom és a kérdések szerepe az óvodás korú gyermekek gondolkodásában - Pszichológia a gyakorlatban 12. (Budapest, 1968)

PSZICHOLÓGIA JUSTNÉ KÉRY HEDVIG AZ ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK GONDOLKO­DÁSI SAJÁTOSSÁGAI (Pszichológia a gyakorlatban 12.) A gyermeki gondolkodás megisme­rése tudományos előfeltétele an­nak, hogy meg tudjuk határozni a szellemi fejlődést legcélszerűbben elősegítő tennivalókat, az ismeret­nyújtás mennyiségi és minőségi problémáit. A szerző az óvodás korú gyermek gondolkodási sajátosságait vizs­gálja. Különböző természetű és nehézségi fokú történetek előadá­sával, a kérdéscsoportokra kapott válaszokból — törvényszerűen — a gyermek magasabb, illetve ala­csonyabb rendű gondolkodási tel­jesítményére következtet. Egye­nes arányú megfelelést tapasztal a szélesebb körű, a szilárd ismeret­­anyag és a magasabb rendű gondol­kodási műveletek, fordított arányú megfelelést a gyermek értelmi színvonalát meghaladó ismeret­­anyag és az erről tudakozódó kér­dések kiváltotta gondolkodási mű­veletek között. Pszichológiai és pedagógiai vonat­kozásai miatt az értekezés min­denki számára érdekes, aki gyer­mekekkel foglalkozik. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST L iО tr4 bd> Z JUSTNÉ KÉRY HEDVIG AZ ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK GONDOLKO­DÁSI SAJÁTOSSÁGAI

Next

/
Oldalképek
Tartalom