Kalocsai Dezső: Descartes etikája - Filozófiai tanulmányok 1. (Budapest, 1964)

KALOCSAI DEZSŐ DESCARTES ÉTI KÁJA AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST KALOCSAI DEZSŐ DESCARTES ETIKÁJA (Filozófiai tanulmányok i.) A munka lényegében Descartes erkölcsi elveinek és szabályainak egészét öleli fel. Foglalkozik er­kölcsi felfogása két fejlődési szaka­szának — az „ideiglenes” és „vég­leges” erkölcstannak — minden fontosabb kérdésével, amelyeket marxista alapon értékel. Újszerű megvilágításban, hiteles adatokkal illusztrálva mutatja be a nagy francia gondolkodó racionalista er­kölcsi szemléletét. Az olvasó nem­csak Descartes erkölcsi elveit ismer­heti meg e munkából, hanem Des­cartes erkölcstanának összefüggését is egész filozófiai rendszerével, kü­lönösen ismeretelméletével, fizio­lógiai-biológiai elveivel és pszicho­lógiájával. Mindezek alapján az olvasó előtt kibontakozik az a nagyszerű tudományos tevékenység, amely — bár idealista formában és ellentmondásokkal telítve — meg­alapozta Spinoza és a XVIII. századi francia materialista filozófusok ha­ladó etikai elgondolásait. A mű elősegíti az etikatörténet egy fontos szakaszának megértését, és újszerűén igazít el a világi etikai felfogás kibontakozásának ellent­mondásokkal telített problémái közt. A munka nemcsak az etikusokhoz és filozófusokhoz szól; hasznos tudományos ismeretanyagot nyújt­hat az irodalomtörténészeknek, tör­ténészeknek és a filozófiát kedvelő olvasóknak is. effifâ AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom