Kardos László - Kocztur Gizella (szerk.): Tóth Árpád levelei - Tóth Árpád összes művei 5. (Budapest, 1973)

Tóth Árpád Összes művei 5. kötet Levelei A Tóth Árpád összes munkáit tartalmazó kritikai kiadás utol­só kötete az egész kiadvány legismeretlenehb részét, a köl­tőnek mintegy háromszáz leve­lét (ezt a mindmáig jórészt publikálatlan anyagot) mutatja be. A levelek családi, baráti és irodalmi kapcsolatoknak mindig érdekes, nemegyszer drámaian izgalmas dokumentumai. Fesz­telenül tárják fel a „gáncstalan költő” gyötrődéseit az anyagi ínség és a testi kór szorításában, megmutatják szerelme boldog napjait és azt a csöndes-fájdal­mas küzdelmet is, amelyet mű­vészi érvényesüléséért vívott, szinte egész életén át. A humo­rizáló szabadszájúság és a ke­serű panasz keveredő hangjait halljuk, mikor a klasszikus­modem elégiák mestere mintegy a kulisszák mögül világítja meg kora irodalmi életét es a pol­gári sajtó bonyolult világát. A levelek sok tekintetben új fényt vetnek Tóth Árpád ar­cára és költészetére. A gyűj­temény jegyzeteiben közüljök a költőhöz intézett levelek egy részét is. A kötetet számos, a levélanyaggal kapcsolatos illuszt­ráció egészíti ki. Akadémiai Kiadó Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom