Kardos Tibor (szerk.): Régi magyar drámai emlékek II. - Régi magyar drámai emlékek (Budapest, 1960)

RÉGI MAGYAR drámai emlékre: I—П. kötet Szerkesztette KARDOS TIBOR Sajtó alá rendezte, valamint a bevezetést irta KABDOS TIBOB és DÖMÖTÖR TEKLA E kétkötetes gyűjtemény kb. kö­zel félszáz drámai szöveget tar­talmaz a XI. sz.-tól a XVII. ez. végéig, melyek jórésze vagy most lát először napvilágot nyomtatásban, vagy csak szét­szórtan jelent meg tudományos folyóiratok hasábjain. A drá­mai szövegek, a mélyre ható be­vezetés, mely újszerű képet nyújt a magyar dráma legnehe­zebben felderíthető korszakai­ról, a bő magyarázó jegyzetek, a nagyszámú színes és egy­színű képmelléklet, a kották együttvéve hű tükrét adják a régi magyar színi szokások és drámai szövegek minden emlí­tésre méltó változatának. E hézagpótló munka egyben a legtársadalmibb műfaj, a dráma segítségével élőn doku­mentálja a magyar társadalom és kultúra fejlődésének nagy fordulatait. Az ősi népi drámai szokások küzdelme a latin nyelvű liturgikus színházzal, a középkori vallásos dráma em­berivé válása а XIII. század nagy népi mozgalmainak hatá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom