Kiss Ferenc: Anatomski atlas človeškega telesa 1. (szlovén) - Anatómiai Atlasz 29/1. (Budapest, 1966)

Priöujoci anatomski atlas V treh zvezkih je nadvse pomembno in koristno znan­­stveno delo. Z njim se dos­­tojno nadaljuje sloveöa tradi­­cija klasicnih anatomskih atlasov. У vsakem pogledu se V njem razodeva veliki trud obeh avtorjev, Ferenca Kissa in Jánosa Szentágo­­thaija, ki sta poleg cisto deskriptivnega podajanja snovi posebno prizadevno poskrbela za nazorno prika­­zovanje topografskih na­­drobnosti. To je posebno pomembno za pouk iz ana­­tomije in äe posebej za klinifno dejavnost, saj je prav vzgojna usmerjenost vseh treh zvezkov v vsakem pogledu neoporecna in omo­­goea ze zategadelj temeljit Studij anatomije. 2e samo listanje po tem zajetnem in impresivnem delu nas pre­­prica, da po svoji zasnovi, vsebini in opremi ni le na­­menjeno ätudentu rneaicine, ki naj ga seznanja s temelj­­nimi anatomskimi spoznanji, marveö da je tudi za izvede­­nega zdravnika nadvse upo­­raben in koristen prirocnik. Obema, ätudentu in zdrav­­nikxi, se bodo vtisnile v spomin odliene, umetniSko in anatomsko neoporecne, jasne, plastiöne in pregledne barvne reprodukcije, ki jih je kar 792 po ätevilu. Toda to delo ne sodi le med te­­meljne ucbenike in priroß­­nike za medicince in zdrav­­nike, v vsakdanji praksi bo zavoljo svoje preglednosti in zivosti koristilo tudi kirurgu. Pricujoci anatomski atlas, ki je do zdaj doiivel ie 23

Next

/
Oldalképek
Tartalom