Kiss József - V. Nyilassy Vilma - H. Törő Györgyi (szerk.): Petőfi Sándor levelezése - Petőfi Sándor összes művei 7. (Budapest, 1964)

Levelek

Kedves Sándorom! Szalonta, aug. 5. 184.7. Hol találnak meg e soraim, nem tudom de vesszenek bár el a postarendszer özönvizében, vagy térjenek vissza hozzám 5 az óhajtott enyhítő olaj ág nélkül, kibocsátóm őket. Azért is, előre feltévén, hogy ha olvasándod e levelemet, úgy bizonyosan meg is kaptad, épen úgy szólok hozzád, mint ha bizonyosan tudnám tartózkodásod helyét, mintha bizonyosan kezedbe fogna jutni iratom. Hogyan vagy fiú? Hol jársz és kelsz? Örűlsz- 10 e, vagy buskodol vagy haragszol és káromkodol? Előtte-e az egybekelésnek, vagy utána? Mind ennek nem tudása kínoz engemet naponkint. Azt képzelem, hogy tőlem téged jelenleg csak nehány mér­föld választ. S irgalmatlanul infestal, hogy rólad mit sem tudok. 15 Úgy óhajtalak boldognak tudni téged. Ügy képzellek, mintha beteg fiam volnál, s válságos (kritikus) napjaidat számlálnám, élet vagy halál percét várva. Ragadj ki e helyzetből, s ha már tettél újabb lépéseket, ird meg, meddig haladtál. Hiszen lehet­­len hogy olly perced ne legyen, mellyben semmi egyébre jónak 20 nem érzed magadat, csak a levélírásra. Ragadd meg e percet s tolladat és útasits erre egy levelet. Minden postanap mohón tépem fel az újságot, lesve, ha valamellyik pletyka ember rólad valamit kottyantana, de hiába! Mysterium az egész. Rántsd le előttem az igazság szobráról a fátylot, — ne gondolj vele, ha 25 meghalok is ijedtemben vagy — örömemben. Tompától irt leveled igazán meglepett. Na, mondék, ez egyszer a kóbori mennykő! Igazán hip! hop ! hírével jár. De Tompa nem állott be a jövő évi 3viratusba ugy-e? Most Szilágyi volt nálam vagy két hétig, s mi is veszeked- 30 tünk egy kicsit. Szeretné népies költeményeimből г. népies kifejezéseket kihagyatni. Továbbá nem hiszi, hogy az crthetlen szépségek kora lejárt. Pedig ugy-e Sándor, lejárt, vagy ha még le nem járt volna, lejáratjuk? S hadd mondják aztán, hogy hátrafelé huzzuk az irodalom taligáját. 35 De hisz mi gondod most neked mind ezekre? Jaj neked ! ha gondod tudna lenni. írtál már eleget, s jogosan követelhetsz egy kis szünidőt a szerelem karjai közt. Hanem nekem válaszolj, mert különben ha előtalállak megfojtalak — csókjaimmal. [Címzés:] barátod 40 Petőfi Sándornak barátilag Arany János sk 68. ARANY JÁNOS - PETŐFINEK 74.

Next