Klár János: A kutatásszervezés gazdasági kérdései - Tudományszervezési füzetek (Budapest, 1967)

KLÄR JÁNOS A KUTATÁSSZERVEZÉS GAZDASÁGI KÉRDÉSEI A Tudományszervezési füzetek c. sorozatban Kiár János az új gazdaságirányí­tási rendszerből származó problé­mákból indul ki, elsősorban az ezzel kapcsolatos legégetőbb kér­désekre ad választ, és azt vizs­gálja, hogy gazdaságirányításunk új rendje milyen feltételeket, igé­nyeket, követelményeket támaszt a kutató- és fejlesztő munkával kapcsolatban. Különös érdeklő­désre tarthatnak számot a szerző fejtegetései a kutatás értékelésé­nek, mérésének és mérlegelésének lehetőségeiről, a kutatás gazda­ságosságának komplex vizsgálati módszeréről és az egyes kutatás­­szervezési döntések gazdasági je­lentőségéről. Egészen új a könyv utolsó fejezetében az az ötlet, amelynek alapján a szerző a ku­tató intézmények erőforrásainak optimális elosztására rendszertani módszer alkalmazásával próbál­kozik. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Tudományszervezési füzetek Kiár János I '■% A kutatásszervezés ■ gazdasági I kérdései I ^ ■<

Next

/
Oldalképek
Tartalom