Komlovszki Tibor (szerk.): A régi magyar vers - Memoria saeculorum Hungariae 3. (Budapest, 1979)

A RÉGI MAGYAR VERS Memoria Saeculorum Hungáriáé 3. Szerkesztette Komlovszki Tibor A tanulmánykötet a régi magyar költészet egyes kiemel­kedő verseinek, verstípusainak vizsgálatára vállalkozott. A kö­tetben szereplő dolgozatok a Szent László-énektől Faludi köl­tészetéig kísérik nyomon a régi magyar vers jellemző és jelen­tős esztétikai értékeit. A dolgozatok számos, a ré­gi magyar költészet történeti változásaival, fejlődéstörténeté­vel kapcsolatos kérdést világí­tanak meg új oldalról: így töb­bek között a középkori keresz­tény latin költészet frazeológiá­jának átáramlását a magyar nyelvű világi költészetbe, a nép­­költészet és mű költészet össze­függéseit, az énekvers —szöveg­vers kérdéskörét, a reneszánsz vers architektonikus fegyelmét, a barokk költemény bonyolul­tabb konstrukció iránti fogé­konyságát. A tanulmányok olykor a köl­tői világkép, verstípus, költői nyelv, stílus, kompozíció, szö­veghagyomány kérdéseit vizs­gálják igen sokoldalúan, más­kor viszont az adott vers leg­fontosabbnak mutatkozó jel­legzetességét vagy kérdéskörét (kompozíció, verstípus, szöveg­­hagyomány stb.) állítják elő­térbe. Ü AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST l _____-

Next

/
Oldalképek
Tartalom