Kovách Arisztid (szerk.): A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei III. - A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei 3. (Budapest, 1957)

A KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNY VIZSGÁLÓ MÓDSZEREI III. Szerkesztette: ]>R. KOVÁCH ARISZTID A mű első két kötetét jól ismeri az egész orvostársadalom. A kísérleti orvostudomány fejlődése és az alkal­mazott módszerek sokasága tette szükségessé egy olyan metodikai könyv megírását, amely áttekinthető módon magába foglalja az élettan, a bio­kémia, a kórélettan és a gyógyszertan körébe tartozó módszerek legfonto­sabb jait. Természetes, hogy csak a gyakorlatilag leghasználhatóbb kísér­letek leírására szorítkoztak a szerzők - a maguk szakterületének kima­gasló egyéniségei — de a bőséges iro­dalmi utalás az érdeklődők számára útbaigazítást ad a részletesebb tanul­mányozáshoz is. A mű különös értéke, hogy a. módszereknek nem csupán egy­szerű leírását adja, hanem kritikai ér­tékelését is. A III. kötet részletesen foglalkozik a gyógyszerkutatás kér­déseivel, a stereotoxikus módszerek­kel, a szervezet hő-víz és elektrolit­­háztartásával és a kísérleti embrioló­giával. A művet több száz rajz és fénykép teszi teljessé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom