Kovách Arisztid (szerk.): A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei VI. - A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei 6. (Budapest, 1962)

A KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNY VIZSGÁLÓ MÓDSZEREI VI. SZERKESZTETTE DR. KOVÁCH ARISZTID E sorozat első öt kötetót kísérleti kutatóintézeteink, orvostársadalmunk széles körében használják. Az eredményes tudományos munká­nak elengedhetetlen feltétele a meg­felelő módszer kiválasztása. A tudo­mány története példák tömegével do­kumentálja, hogy egy-egy új módszer bevezetése mindenkor új lendületet adott az orvostudomány fejlődésének. A módszerek és műszerek sokasága, melyet az élettan, biokémia, biofizika, kórélettan és gyógyszertan napjaink­ban felhasznál, különösen nehéz hely­zet elé állítja a kutatót, midőn a meg­felelő módszert helyes kritikával kí­vánja megválasztani. Fokozottan ne­héz a fiatal kutatók helyzete, akiknek bekapcsolódása a tudományos mun­kába olyan sok új tény és módszer kritikai értékelését teszi szükségessé, amit megfelelő útmutatás nélkül gya­korlatilag lehetetlen elérni. A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszereinek szerzői a maguk szak­területének külföldön is elismert, jeles képviselői, csupán a leglényegesebb módszerek bemutatására, részletes le­írására szorítkoznak, azonban az iro­dalmi jegyzék bőséges további tájé­kozódási lehetőséget nyújt az érdek­lődőknek. A mű különös értéke, hogy a szerzők a módszerek leírásán kívül bőséges kritikai megjegyzéseket fűz­nek a különféle ismertetett eljárások­hoz. A sorozat jelen, hatodik kötete rész­letesen foglalkozik a kísérleti orvos­­tudomány két fejezetével: a nouro­­endokrin módszerek és vizsgálati el­járások. valamint a pszichopharma­­konok, illetve a központi idegrend­szerre ható különböző gyógyszerek hatásának vizsgálatával. E két tárgy­kör napjainkban igen rohamos fejlő­dést mutat és számos olyan elvileg új módszer alakult ki, melyek hasz­nálata nélkülözhetetlen e területek kutatói számára. A mű előkészületben levő utolsó, hetedik kötete az izotópok orvostudo­mányi alkalmazását és a vérkeringés­sel kapcsolatos metodikai kérdéseket tárgyalja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom