Kozéki Béla: Az idegen nyelvek tanulására való alkalmasság pszichológiai vizsgálata - Pszichológia a gyakorlatban 23. (Budapest, 1973)

KOZÉKI BÉLA AZ IDEGEN NYELVEK TANULÁSÁRA VALÖ ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA (Pszichológia a gyakorlatban 23.) Van-e úgynevezett „nyelvérzék”? Ho­gyan lehet rövid idő alatt magas szin­tű nyelvtudóst elsajátítani? Ezekre az izgalmas, aktuális kérdésekre ad tudományos magyarázatot a szerző. Elsőnek a külföldi kísérleteket foglal­ja össze, majd saját kutatási eredmé­nyeit ismerteti. E vizsgálatokba kü­lönböző korosztályok tanulóit vonta be az iskolák alsó tagozatától az egye­temekig. A kísérletek a külföldi ta­pasztalatokkal egybehangzóan azt mu­tatják, hogy az intenzív nyelvtanu­láshoz szükséges alapvető pszichikus tulajdonságok pontosan mérhetők, és ennek megfelelően alakíthatók ki az egyénre szabott módszerek. A feltárt ismeretek elsősorban a pe­dagógusok gyakorlati munkájában je­lenthetnek segítséget, de könyvünk az érdeklődő olvasóközönség számára is hasznos olvasmány. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST ;> I О ja r4 bd> Z PSZICHOLÓGIA KOZÉKI BÉLA AZ IDEGEN NYELVEK TANULÁSÁRA VALÓ ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA

Next

/
Oldalképek
Tartalom