Lengyel Béla: Szovjet irodalom Magyarországon 1919-1944 - Irodalom - szocializmus (Budapest, 1964)

LENGYEL BÉLA SZOVJET IRODALOM MAGYARORSZÁGON 1919—1944 (Irodalom — Szocializmus sorozat) A szerző érdekes új fejezettel bővíti a magyar irodalom világ­­irodalmi kapcsolatainak kuta­tását. Az egykorú sajtó, a le­véltárak és a kortársi emléke­zések gazdagon feltárt anya­gával szemlélteti, hogyan jelent meg és terjedt, milyen hatást keltett a szovjet irodalom a felszabadulás előtti Magyaror­szágon. Feleleveníti az ellen­­forradalom torzító, rágalmazó törekvéseivel szembeszálló bal­oldali írók, kiadók, terjesztők harcát a szovjet irodalomért. A legfontosabb, amit megmu­tat: hogyan jelent meg a szov­jet irodalom mint forradalmi, világnézeti, esztétikai erő a haladó magyar irodalomban, József Attila, Nagy Lajos, Bá­lint György, Veres Péter, Illyés Gyula, Darvas József, Kovái Lőrinc és sok más baloldali író müveiben, esztétikai felfogásá­ban, kritikai munkásságában, hogyan tanultak látni haladó íróink Gorkijtól, Solohovtól és más kiváló szovjet íróktól, hogyan érvényesült a szovjet irodalom hatása a dekadencia elleni harcban, a magyar társa­dalom életének újszerű, realista ábrázolásában. A mű hasznos olvasmány mindazok számára, akik mé­lyebben kívánnak megismer­kedni a Horthy-korszak irodal­mával, történelmével, munkás­­mozgalmi harcaival, szocialista kultúránk gyökereivel. AKADÉMIAI KIADÖ BUDAPEST í I ) * Szovjet irodalom I ) Ma&ya rorsxágon 1919—1944 1' * í • ji V i ' i (1 Í AKAOÉMIAI KIADÓ \ \ ‘ ■ • 'Ui ■i

Next

/
Oldalképek
Tartalom