Lessing, Gotthold Ephraim: Laokoón - Az irodalomelmélet klasszikusai 1. (Budapest, 1963)

G. E. LESSING LAOKOÓN HAMBURGI DRAMATURGIA Sajtó alá rendezte Vajda György Mihály (Az irodalomelmélet klasszikusai 1.) Az irodalomelmélet klasszi­kusai címmel Nyíró Lajos és Vajda György Mihály szerkesz­tésében meginduló sorozat jelen kötete Lessing két főművét tar­talmazza. Közülük a Hamburgi dramaturgia magyar nyelven most kerül ki először a sajtó alól, a Laokoón pedig nyolcvan évvel ezelőtt jelent meg ma­gyarul. A két mű közzététele bizonyára hozzájárul majd esz­tétikai közgondolkodásunk szín­vonalának emeléséhez is, hiszen Lessing a modern irodalomelmé­let és esztétika megteremtői közé tartozik. Az olvasó a felvilágosodás legnagyobb német képviselőjé­nek két remekét kapja kezébe e kötettel. A Laokoónhan az ókori képzőművészet egyik sokat vitatott alkotása, a Ham­burgi dramaturgiában a polgári színjátszás kialakulásának iz­galmas szakasza ad alkalmat Lessingnek ma már klasszikus művészet- és irodalomelméleti, dramaturgiai és színházeszté­tikai nézeteinek kifejtésére. A kötet Lessing Laokoón­­jának és Hamburgi dramaturgiá­jának fordításán kívül bevezető

Next

/
Oldalképek
Tartalom