Mika József: Emissziós színképelemzés 2. Gyakorlati rész - Emissziós színképelemzés 2. (Budapest, 1974)

Mika József — Török Tibor EMISSZIÓS SZÍNKÉPELEMZÉS GYAKORLATI RÉSZ Az Emissziós színképelemzés II. kötete a módszer gyakorlati alkalmazási területeit (kohá­szat, vegyipar, biológia, kri­minalisztika stb.) mutatja be. Célja, hogy mind a tudományos, mind az ipari szakember szá­mára lehetővé tegye a munkájá­hoz legmegfelelőbb eljárás kivá­lasztását és felhasználását. Is­merteti a különféle anyagok mintavételét és vizsgálatra való előkészítését. Ezután a vizsgá­latot befolyásoló fizikai es ké­miai hatások bemutatása követ­kezik. Mindezeket a legkorsze­rűbb elméleti összefüggések és gyakorlati tapasztalatok, meg­­figyelések alapozzák meg. Kii­­lön-külön fejezet foglalkozik a legmodernebb spektrográfiás, spektrometriás és spektroszkó­­pos elemzési eljárásokkal, vala­mint gyakorlati kivitelükkel. A szerzők összefoglalják a hiba­számításra vonatkozó matema­tikai-statisztikai módszereket is. Táblázatok sora segíti elő a könyv gyakorlati felhasználá­sát. Az egyes fejezeteket gazdag irodalomjegyzék zárja le. AKADÉMIAI KIADÓ . BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom