Montesquieu, Charles Louis de Secondat: A törvények szelleméről II. - Az állam- és jogtudományok úttörői 5. (Budapest, 1962)

Montesquieu A TÖRVÉNYEK SZELLEMÉRŐL A TÖRVÉNYEK SZELLEMÉRŐL (De l’Esprit des Lois) Két kötetben Alig volt még jogi-politikai alkotás, amely hasonló hatást gyakorolt volna a korabeli és a kővetkező időszakok elmél­kedőin túl a gyakorlati poli­tikusokra is, mint Montesquieu e munkája, amelyet Voltaire az ész és az igazság kódexeként ünnepelt. Az államhatalom meg­osztásáról mint a szabadság biztosítékáról szóló elmélet szinte bibliája lett a XIX. szá­zad liberális törvényhozóinak. Montesquieu e fő müvének első teljes magyar fordítása 1833-ban jelent meg Pozsony­ban. E kiadás magyar nyelve­zete ma már természetesen el­avult, és ez késztette kiadónkat arra, hogy a mai olvasó számára is érdekes, élvezetes művet most Az állam- és jogtudományok úttörői c. sorozatban új, tudo­mányos igényű kiadásban tegye hozzáférhetővé. E tudományos igényt hivatott kielégíteni az új fordításhoz járuló két bevezető tanulmány is, melyekből az olvasó Montesquieu életművéről a tudomány mai álláspontját tükröző tájékoztatást kap. Az elsőben Mátrai László akadé­mikus — szem előtt tartva az író egész munkásságát — a filo­zófus Montesquieu történelmi szerepét vizsgálja, és meghatá­rozza hiteles helyét a felvilágo­sodás filozófiájában. A máso­dikban Hajdú Gyula professzor a jogi stúdiumok szemszögéből — beleértve a jogtörténeti, büntetőjogi és nemzetközi jogi vonatkozásokat is — elemzi és értékeli részletesen a Törvé­nyek szellemét. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom