Müller Antal: Kvantummechanika és fizikai világkép - Filozófiai tanulmányok 4. (Budapest, 1967)

SIMONOVITS ISTVÁNNK ВЕКЕ ANNA A DIALEKTIKA LEIBNIZ FILOZÓFIÁJÁBAN AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST SIMONOVITS ISTVÂNNÊ ВЕКЕ ANNA A DIALEKTIKA LEIBNIZ FILOZÓFIÁJÁBAN Milyen a világegyetem szerkezete? Az egység jellemzi-e inkább, vagy a sokaság? Folytonos felépítésű, vagy diszkontinuus? Véges, vagy végtelen? Megismerhető-e az anyagi világ, s ha igen, mi a biztosítéka annak, hogy igaz ismereteink van­nak róla? — Ezek a kérdések év­ezredek óta foglalkoztatják a gon­dolkodókat, s a filozófusok vitáiban ma is központi helyet foglalnak el. Természetesen még élesebben ve­tődtek fel ugyanezek a kérdések Leibniz korában, а XVIII. szá­zadban. Maga Leibniz sok tekintetben meg­előzte saját korát. A könyv rávilá­gít filozófiájának „modernségére”, és Leibniz dialektikus gondolatai­nak feltárásán keresztül megmagya­rázza, hogyan alakultak ki a nagy tudós kortársai elméletével ellen­tétes, újszerű nézetei. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom