Nagy Dénes: Anatomia rentgenowska - Röntgenanatómia (Budapest, 1961)

Rozwój techniki badaií radiologicz­­nych w czasie szescdziesigciokilkolet­­niego stosowania promieni X w medy­­cynie opiera si§ na olbrzymich postfpach w budowie aparatów oraz na wykorzys­­taniu nie tylku naturalnych róznic pochlaniania promieniowania о wysokiej energii przez poszczególne tkanki i na­­rz^dy, lecz takze na stosowaniu rozmai­­tego rodzaju srodków cieniujqcych, które b^dz po bezposrednim wprowa­­dzeniu do danego narzqdu, bgdi tez przy wykorzystaniu czynnosci wydzielniczej takich narzqdów jak wqtroba i nerki wytwarzajg sztuczne róznice pochlania­­nia. Zastosowana do badart anatomicz­­nych radiológia daje obecnie bardzo dokladny wglqd w budowg, a takze czynnosc wszystkich tkanek, narzqdów i ukíadów oraz wszystlkich okolic data cztowieka zywego. Autor, wybitny naukowiec wegierski potrafit wykorzystac wszystkie metody radiologiczne bezposrednie i posrednie. Powstala w ten sposób znakomita synteza budowy anatomicznej dala czíowieka w ujgciu radiologicznym w dziele, którego przyswojenie literaturze medycznej nalezy powitac jako fakt bardzo pozqdany. Thimaczenie dzieia Prof. Nagyego nadaje sie nie tylko do uzytku specja­listy radiologa. Przyniesie ono korzysc równiez lekarzom wielu innych specjal­­nosci, którzy majqc do czynienia ze zdjeciami rentgenowskimi przypadków ze swej codziennej praktyki b?d^ mogli poglgbic znajomosc obrazu prawidio­­wego, jako punktu wyjsciowego dla oceny zmian chorobowych. X Stanislaw Trzaskowski Radiodiagnostyka schorzeri zatok przynosowich i uszu I960, r. str. 268, rye. 170, opr. pt. zt 60. Praca skiada si§ z dwóch czgsci: w pierwszej omówiono radiodiagnostyk? zatok bocznych nosa, w drugiej — uszu, scislej mówigc zmian patologicznych kosci skroniowej. Kazda z cz^sci ma nast^pujqcy uklad: a) technika stosowanych zdj^c, b) anatómia radiologiczne i c) zmiany radiologiczne stwierdzone na zdj§ciach w róznych stanach chorobowych. Praca jest bogato ilustrowana orygi­­nalnymi rycinami i szkicami. Ksigzka ta zainteresuje nie tylko rentgenologów, lecz takze laryngologów i innych lekarzy specjalistów.

Next

/
Oldalképek
Tartalom