Nyíri Antal (szerk.): A Müncheni Kódex 1466-ból. Kritikai szövegkiadás a latin megfelelővel együtt - Codices Hungarici 7. (Budapest, 1971)

A MÜNCHENI KÓDEX 1466-BÓL SZERKESZTETTE NYÍRI ANTAL Codices Hungarici VII. Az 1466-ból való Müncheni Kódex a XV. század első felében keletkezett — és egyébként elveszett — huszita ere­detű magyar bibliafordításnak máso­latban fennmaradt egyik része. Nem­csak irodalomtörténeti és nyelvészeti szempontból fontos forrásanyag, ha­nem művelődéstörténeti vonatkozás­ban is igen becses, bizonyítva a Bécsi és az Apor Kódexszel együtt a közép­kori cseh —magyar kulturális kapcso­latokat. A Müncheni Kódex eddig megfelelő kiadásban nem volt hozzáférhető. Ez a most megjelenő kritikai szövegkiad­vány híven közli az eredeti kézirat szövegét az e-féle hangok jeleire nézve is és a vele párhuzamos latint. A bevezetés áttekinti nyelvemlék­kiadványaink történetét, különös te­kintettel a Müncheni Kódexre, meg­indokolja ennek a kiadványnak a szükségességét, jellemzi a kézirat pa­leográfiai sajátosságait, a kódex máso­lóit, kiemeli a nyelvemlék néhány fontos nyelvjárási jelenségét, részle­tesen tárgyalja a Bécsi és a Müncheni Kódex e, e és é betűinek hangértékét, bemutatja a kódex helyesírási rend­szerét és a rövidítéseket. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom