Priszter Szaniszló: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 7. Kiegészítések és mutatók az I-VI. kötethez - A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 7. (Budapest, 1985)

PRISZTER SZANISZLÓ A MAGYAR FLÓRA ÉS VEGETÁCIÓ REN DSZERTAN I­­NÖVÉNYFÖLDRAJZI KÉZIKÖNYVE VII. KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS MUTATÓK AZ I —VI. KÖTETHEZ Soó Rezső akadémikus hatkötetes életművét egészíti ki és teszi könnyen használhatóvá a gondosan összeállított mutatókkal Priszter Szaniszló. A hetedik kötet első része a hazai és külföldi kutatások utóbbi öt évében felmerült adatainak közzétételével (pótlások, javítások és kiegészíté­sek formájában) teszi korszerűbbé az eddigi anyagot. Második részként a magyarországi exsiccatumok második (befejező) része követke­zik. A harmadik rész a hazai hajtásos (száras) növényeknek a jelenleg érvényes nómenklatúra szerinti sorszámozott jegyzéke, amely a csalá­dok rendszertani sorrendjében sorolja fel az országból ma ismert összes moha, edényes vi­­rágtalan, nyitva- és zárvatermő faját és alfaját, külön megjelölve köztük a védett növényeket. E három részt — az előbbi kötetekhez hason­lóan — személy- és növénynévmutató egészíti ki. A hetedik kötet legnagyobb részét a meg­jelent első hat kötet mutatói teszik ki. A magyar növényneveket a drogok nevei, majd a társulás­nevek mutatói követik, amelyekhez az 1 — 6. kötetben előforduló összes faj- és alfaj (továbbá a fajnál magasabb taxonok) érvényes és társ­neveinek katalógusa járul. A négy törzs szerint tagolt utóbbi jegyzék mintegy harmincezer nevet tartalmaz. Hasonló részletességű össze­állítás hazánkban eddig nem készült. A kötet függeléke Soó Rezső botanikai tevé­kenységének teljes bibliográfiája, amely mun­kásságának hat évtizede alatt közzétett publi­kációinak adatait foglalja magában. A hetedik kötet legnagyobb része latin nyelvű. Az egyes fejezetek bevezető tudnivalói a ma­gyaron kívül német és angol nyelven is megtalál­hatók, ezáltal a szöveg a külföldi szakemberek számára is könnyen hozzáférhetővé válik. AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom