Pukánszkyné Kádár Jolán (szerk.): Csokonai Vitéz Mihály: Színművek 1. 1793-1794. - Csokonai Vitéz Mihály összes művei 1. (Budapest, 1978)

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÖSSZES MÜVEI Színművek 1. 1793-1794 2. 1795 1799 Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN Csokonai a magyar irodalmi köztudatban sokáig csak mint lírai költő és a Dorottya szerzője élt. Az irodalomtudomány is csak a legújabb idők­ben, Horváth János útmutatása nyomán mél­tatta érdemük szerint Csokonai színműveit. A hosszéi mellőztetés oka Kazinczynak Csokonai színműveivel szemben tanúsított lekicsinylő magatartásában és Kölcseynek ebből fakadó el­ítélő bírálatában keresendő. Mindennek követ­kezménye, hogy az első Csokonai-kiadások nem közük a színműveket. Az 1844-i kiadásban Toldy közölt először három Csokonai-drámát és négy fordítást. Szövegét azonban nemcsak a cenzúra nyirbálta meg, maga sem törekedett hűségre: Csokonai stílusát kora finomkodó ízlé­séhez igazította, a Oersont pedig különböző má­solatokból állította össze. Az egyetlen kritikai igénnyel készült kiadás Harsányi István és Gulyás József munkája, amely csaknem hiány­talanul közli Csokonai drámai termését, a szö­veghűség kérdésében azonban sok kívánnivalót hagy maga után. Jelen kiadásunk célja megbíz­ható szövegek közlése, s a másolatban ránk maradt műveknél Csokonai szellemi termésének lehető elkülönítése az idők folyamán hozzá­tapadt idegen anyagtól. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom