Pusztai István (szerk.): Birk-kódex 1474. Az emlék hasonmása, betűhű olvasat és latin megfelelője - Codices Hungarici 5. (Budapest, 1960)

BIRK-KÓDEX 1474 (CODICES HUNGAUICI V.) Sajtó alá rendezte Pusztai István Az Akadémiai Kiadó a jelen kötet­tel folytatja a Codices Hungarici soro­zat nemrég újra felvett szövegkritikai kiadását. A mű az Országos Széchényi Könyv­tár „Birk-kódex” elnevezésű 1474-ből származó, töredékében fennmaradt kéziratával foglalkozik. Tartalmazza a kódex teljes hasonmását, a szöveg paleográfiailag hű olvasatát és a latin forrásokat. A most újra kiadásra ke­rülő kódex — eltérőleg a XV—XVI. századból fennmaradt többi kóde­xünktől — nem másolat, hanem eredeti fogalmazvány, s mint ilyen, kizárólag a fordító nyelvállapotát őrzi. A kódex fogalmazvány volta és az impurum­­jelleget kidomborító szövegközi szám­talan sok javítás és törlés bepillantást enged a XV. századi fordító műhely­titkaiba. Minthogy e kódexünknek név szerint ismerjük szerzőjét, sőt a bevezető tanulmányból most már életének legfontosabb állomásait is, bátran állíthatjuk, hogy kódexiro­dalmunk egyedülálló darabjával ál­lunk szemben, melynek tanulmányo­zása a nyelvtörténeten és irodalom­­történeten kívül más szaktudomá­nyoknak is értékes fogódzót adhat problémáik megoldásához. AKADÉMIAI KIADÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom