Rados Kornél (szerk.): Épületgépészeti és építészeti szempontok az ipartelepek telepítésénél és tervezésénél, áramlástani és hőtechnikai ismeretek, villamosberendezések … - Ipartelepek építészete 3. (Budapest, 1966)

I IPARTELEPEK ÉPÍTÉSZETE III Az öt kötetre tervezett Ipartelepek építészete c. szakkönyvsorozat első kötete a technológiai tervezéssel, a szállítással és közlekedéssel, az épí­tészeti tervezés segédeszközeivel, az ipartelepek energiaellátásának, víz­ellátásának, csatornázásának, fűtési, szellőzési és villamosberendezéseinek általános építészi vonatkozásaival foglalkozott. A második kötet részleteiben tár­gyalta az ipari építészet építési anya­gait, a méretezésekhez szükséges ter­heléseket és a szerkezeteket. A most megjelenő harmadik kötet az ipari építészet épületgépészeti is­mereteit dolgozza fel oly módon, hogy e bonyolult és összetett problé­makörből a tervező építészmérnökök és a gépészmérnökök egyaránt meg­kapják a szükséges gépészeti ismere­teket, a tervezés gépészeti adatait. A maga nemében egyedülálló mű segítséget nyújt a tervezőnek ahhoz, hogy megértse e berendezések speciá­lis jellegét. Külön fejezetekben tárgyalja a folyadékok és gázok áramlástani és hőtechnikai ismereteit, a természetes és mesterséges világítás, továbbá a villamosberendezések szükségleteit. Foglalkozik a vízellátás, a csatorná­zás, a gázellátás, a hőellátás, a szel­lőzés, a sűrített levegőellátás terve­zésével, és elemzi a technológiai veze­tékek építészeti megoldásainak lehe­tőségeit. Részletesen ismerteti a tűz, a zaj és a rezgés elleni védelem fel­adatait, berendezéseit, és bemutatja a polgári védelem gépészetét. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST IPARTELEPEK ÉPÍTÉSZETE ____-___ _ ' _____I_________ __________________________________________ I____I______H ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom