Ritoók Zsigmond (szerk.): Források az ókori görög zeneesztétika történetéhez. Görögül és magyarul - Görög és latin írók 17. (Budapest, 1982)

FORRÁSOK AZ ÓKORI GÖRÖG ZENEESZTÉTIKA TÖRTÉNETÉHEZ Válogatta, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ritoók Zsigmond Görög és latin írók Scriptores Graeci et Latini 17. A könyvben közölt szövegek egy része most jele­nik meg először magyar fordításban. A szerző e források tükrében mutatja be a görög zene­­esztétikának mint tudománynak a kialakulását és fejlődését: először a zenei Szép mitologikus magyarázatának korszakát, majd azt az idősza­kot, amikor a zeneesztétika még a többé-ke­­vésbé differenciálatlan filozófiatudomány kere­teiben élt. A szemelvények alapján végigkísér­hetjük azt a lassú kibontakozást, amelynek során a még osztatlan tudományból kiváló más szak­­tudományokkal párhuzamosan a zeneesztétika is kialakította saját rendszereit, önállósult, s vé­gül — az ókor alkonyán — egyrészt visszahajlott a kezdet vallásos-misztikus magyarázataihoz, másrészt kézikönyvekbe, összefoglalásokba szür­kült, vagy elveszett a szkepszis homokjában. A kötet e tudomány történetét tehát nemcsak ön­magában, hanem más tudományágakhoz való viszonyában is bemutatja. így a válogatás szá­mos olyan szöveget is tartalmaz, amely nem csu­pán szorosan zeneesztétikai jellegű, hanem a filo­zófia-, tudomány-, pedagógia- vagy etikatör­ténet szempontjából is érdeklődésre tarthat számot. AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST fHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfr *1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------* * * # * * & *; t 1 FORRÁSOK I íj AZ ÓKORI GÖRÖG ! I ZENEESZTÉTIKA ! I TÖRTÉNETÉHEZ I t * # f & , , •& ^ VÁLOGATTA, FORDÍTOTTA, -ff. ■ff, BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÄTTA 4$­RITOÓK ZSIGMOND * *1 — 1 *1 * * f * * $ I # * f * # * f * * # * * f * f * • * * * * * * f * * I Ш§ S { I AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST # # * * * * «• * * & * * * * •ан___________________:------------------------------------------------------------------------------*•

Next

/
Oldalképek
Tartalom