Schmidt Ádám - Fodor Judit - Haraszthy Ágnes (szerk.): Jövőkutatási fogalomtár - Tudományszervezési füzetek (Budapest, 1976)

JÖVŐKUTATÁSI FOGALOMTÁR Tu do mány szervezési füzetek Ez a munka a jövőkutatás tudo­mányágát ismerteti meg az olvasó­val. Áttekinti ennek a már nemzet­közileg fejlett és hazánkban is dina­mikusan fejlődő tudománynak leg­alapvetőbb fogalmait, és tájékoz­tat az új vizsgálati módszerekről és eljárásokról. Az 1971-ben meg­jelent Fogalomtár tematikáját a szerkesztők kiszélesítették, a cik­kek közé nagyobb számban vettek be társadalomj övő-kutatási, szocio­lógiai, politikai, demográfiai stb. témákat. Értékes része a kötetnek a Függelék, mely a jövőkutatás hazai és nemzetközi életét, szer­vezeteit, kiadványait ismerteti. A közép- és hosszú távú népgazda­sági tervezés korszakában a tár­sadalom minden irányító szintjén szükség van a jövőkutatás elméleti és metodikai ismereteire, ezért a könyv nemcsak a szakemberek­nek, hanem a tervezés általános kérdéseivel foglalkozóknak is hasz­nos. AKADÉMIAI KIADÖ BUDAPEST Tudományszervezési füzetek Ю ez я *2 £J3 Jövőkutatási fogalomtár

Next

/
Oldalképek
Tartalom