Siklós Tivadar (szerk.): Egykristálynövesztés Czochralski-módszerrel - A szilárdtestkutatás újabb eredményei 15. (Budapest, 1986)

15 A szilárdtestkutatás újabb eredményei A kötet az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1981. évi őszi iskoláján elhangzott előadá­sok alapján készült tanulmányok egységes szerkezetbe foglalt anyagát tartalmazza. A könyv első fejezetében a szerzők össze­foglalják "a kristálynövesztés fizikai és ké­miai alapfogalmait, kellő részletességgel tárgyalják a kristályok növekedésében sze­repet játszó folyamatokat, egyaránt alkal­mazva a mikroszkopikus és makroszkopi­kus szemléleti módot. Mindez egyrészt alapul szolgál a lezajló folyamatok mé­lyebb megértéséhez, így elősegíti, hogy az egykristálynövesztés a „művészetből” egy­re szilárdabb elvi alapokra kerüljön, más­részt megalapozza és érthetővé teszi a má­sik két fejezetet is. A második fejezet a Czochralski-féle egy­­kristálynövesztési módszer technikai prob­lémáit és azok megoldási módjait tárgyalja igen részletesen és alaposan. A szerző összefoglalja a Czochralski-módszer auto­matizálása terén elért eredményeket is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom