Simonovits Istvánné Beke Anna: A dialektika Leibniz filozófiájában - Filozófiai tanulmányok 3. (Budapest, 1965)

MÜLLER ANTAL KVANTUM­­MECHANIKA ÉS FIZIKAI VILÁGKÉP AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST MÜLLER ANTAL KVANTUMMECHANIKA ÉS FIZIKAI VILÁGKÉP (Filozófiai tanulmányok 4.) A kvantummechanika fizikai és filozófiai értelmezése körül évtizedek óta heves viták foly­nak. Müller Antal könyvének célja azoknak az alapvető vál­tozásoknak az áttekintése és elemzése, melyeket a kvantum­­mechanika hozott létre a fizikai világképben. E célkitűzés azért is időszerű, mert az „elemi” részecskékről szerzett tapaszta­latok elméleti feldolgozásához a kvantummechanikából adódó általános végkövetkeztetések szolgálnak alapul. A fizikai vi­lágkép fontos kiindulópontja a dialektikus materialista termé­szetontológiának is, tehát a „kvantummechanikai világkép” összefoglaló elemzése mind a fizika, mind pedig a filozófia számára jelentős. A főbb fizikai magyarázatok rövid bemuta­tása után a szerző néhány alap­vető kategória (véletlen, poten­­cialitás) klasszikus fizikai és kvantummechanikai jelentősé­gét vizsgálja. A további fejeze­tek a könyv központi problémá­ját fejtik ki, a kvantummecha­nikai állapot mibenlétét taglal­ják a mikrofizikában érvénye­sülő kölcsönhatás-típusok rend­szerezése, valamint a mérési kölcsönhatás (a mérőberende­zés) kvantummechanikai szere­pének elemzése alapján. Végül a kvantummechanika néhány alapvető elvét (korrespondencia elv, komplemen tari tási elv) tár­gyalja a szerző, elsősorban a kvantummechanikán túlmutató ismeretelméleti általánosítás le­hetősége szempontjából. TT"ÏÏ AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom