Sóky Dezső: A nemzeti jövedelem nemzetközi összemérésének fő problémái - Közgazdasági értekezések 1. (Budapest, 1962)

.A. Közgazdasági Értekezések so­rozatát a Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának javasla­tára az Akadémiai Kiadó azzal a céllal hívta életre, hogy megjelenési lehetőséget biztosítson a közgazda­ságtudomány fontos kérdéseit tár­gyaló elméletileg színvonalas, nem nagy terjedelmű, de viszonylag szé­les olvasótábort érdeklő tanul­mányoknak. Az egyes kötetek fokozott hangsúllyal foglalkoznak azoknak az egzakt mérési mód­szereknek a kérdésével, amelyek segítségével a közgazasági-sta­tisztikai vizsgálódások során a népgazdasági tervezés szempontjá­ból jelentős összefüggések viszony­lag pontosan feltárhatók. A soro­zat szerkesztését hazai közgazda­ságtudományunk neves szakembe­reiből álló szerkesztő bizottság irá­nyítja. A jelen első kötet tárgyköre a közgazdasági és statisztikai gya­korlatban világszerte egyre na­gyobb jelentőségre tesz szert, ezért bizton számíthat a közgazdászok és statisztikusok érdeklődésére. A szocialista országok közti gazdasági együttműködés elmélyí­tése nem nélkülözheti a terv­koordináció és a nemzetközi gaz­dasági elemzés olyan módszereit, mint a szintetikus értékmutatók nemzetközi összegezhetősége és or­szágok közti összehasonlítása. A sz i ntetikus értékmutatókközül köz ­­gazdasági tartalma és komplexsége folytán legnagyobb jelentősége a nemzeti jövedelem mutatójának van. A nemzeti jövedelem-adatok nemzetközi összehasonlítása szá­mos elméleti, módszertani és gya­korlati problémát vet fel. A tanul­mány sorra veszi e problémák leg­­fontosabbjait (a nemzeti jövede­lem fogalmának eltérő értelmezésé­vel és csoportosításával, a nemzeti jövedelem struktúrájának eltérő mértékegységben történő kifejez-Щшт I ••■-яВИМ ^ шу-Wls SS SÓKY DEZSŐ 1 ü 1ЕШЕТ1 JÖVEDELEM IMEMIETKÖX1 ÖSSIE­­I MÉRÉSÉNEK j FŐBB PROBLÉMAI i ШШк ­WbfíU-r-'' “ .■••Л AKADÉMIAI .V.V.V.V.V, ■ ■ л • 4 • • • • t. KT ADQ /••••••••••€ ШШшШ ниивииш

Next

/
Oldalképek
Tartalom