Soó Rezső: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 1. - A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 1. (Budapest, 1964)

Soó Rezső kétszeres Kossuth ­­(Hjas akadémikus több kötetre tervezett kézikönyve nem ha­tározó, hanem valóban a nö­vényvilág és a növénytakaró részletes, beható kritikai fel­dolgozása. A most megjelenő 1. kötet az általános részben а rendszertani alapfogalmak is­mertetését, a nómenklatúrái sza­bályokat, az ökológiai és cöno­lógiai alapfogalmakat, a flóra­elemek áttekintését, a Magyar­­ország növényföldrajza c. rész­ben pedig Magyarország nö­vényzetének történetét, az or­szág florisztikai és cönológiai növényföldrajzát és a növény­­társulások részletes rendszerét tartalmazza. Ezt követi az igen gazdag bibliográfia és a rövidí­tések S csoportja, köztük a rendszertani és társulásiam szerzők a világirodalomban elő­ször közölt biográfiai névsora. Ezután kezdődik a rendszeres feldolgozás, amelyből az I. kötet a mohákat, a harasztokat és a nyitvatermőket tárgyalja, min­den fajnál megadva a nevet, a társneveket, a faj alatti egységek pontos leírását, gyakran az alfajok határozókulcsát is, а eytotaxonómiai adatokat, a ha­zai elterjedést, a környezeti viszonyokat (főleg a talajigényt és életformát), a virágzási időt és a virágbiológiai jelleget, a cönológiai adatokat (mindazon társulások felsorolását, amely­ben a faj vagy alakjai előfordul­nak) és a növény gyakorlati jelentőségét. A munka a vadon­termő fajokon kivül felöleli az összes hazai kultúrnövényeket és a jelentősebb dísznövényeket. A további kötetek a zárva­termő virágos növényeket fog­ják tartalmazni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom