Soó Rezső: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 3. - A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 3. (Budapest, 1968)

SOÓ REZSŐ A MAGYAR FLÓRA ÉS VEGETÁCIÓ RENDSZER­­TANI-N ÖVÉN Y FÖLDR A J ZI KÉZIKÖNYVE III. Synopsis systematico-geobotanica flo­rae vegetationisque Hungáriáé III. Soó Rezső kétszeres Kossuth-díjas akadémikus korszerű kritikai feldol­gozásban foglalja össze a magyar flóra kutatásának több évszázados ered­ményeit és a magyarországi növény­­takaró elemzésének fajokra lebontott adatait. A hat kötetre tervezett kézikönyv első kötete az általános fejezeteket, Magyarország növény földrajzát és nö­vénytársulásainak áttekintését, to­vábbá a mohák, a harasztok és a nyitvatermők rendszerezését tartal­mazta. A második kötet a kétszikűek első 18 rendjéhez tartozó több mint 700 faj feldolgozását foglalta magában. A most megjelent harmadik kötet — a szerző rendszerében a Boraginalestól a Campanulalesig — a kétszikűek további 10 rendjébe tartozó mintegy 480 faj rendszertanát, ökológiai-nö­­vényföldrajzi, különösen cönológiai jellemzését adja. E harmadik kötetet függelékként a módosított cönológiai rendszer áttekintése, a hazai harasztok és magvas növények (mintegy 2200 faj) eönoszisztematikai szerepének megállapítása egészíti ki. A munka a mai egész botanikai iro­dalom legrészletesebb mikrotaxonó­­miai-növénycönológiai flóraműve. A negyedik kötet a kétszikűek hátra­levő rendjeit, az ötödik az egyszikűeket, a hatodik a pótlásokat és a névmuta­tókat fogja tartalmazni. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom