Soó Rezső: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 5. - A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 5. (Budapest, 1973)

SOÓ REZSŐ A MAGYAR FLÓRA ÉS VEGETÁCIÓ RENDSZER­TANI NÖVÉNYFÖLDRAJZI KÉZIKÖNYVE V. Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungáriáé V. A hatkötetes kézikönyvben Soó Rezső kétszeres Kossuth-díjas akadé­mikus korszerű kritikai feldolgozásban foglalja össze a magyar flóra kutatásá­nak több évszázados eredményeit és a magyarországi növénytakaró elem­zésének fajokra lebontott adatait. Az első kötet Magyarország növényföld­rajzát és növénytársulásainak áttekin­tését, valamint a mohák, a harasztok és a nyitvatermők fajainak tárgyalá­sát tartalmazza. A 2 — 4. kötet a két­szikű, az 5. kötet az egyszikű virágos növényeket dolgozza fel. Minden faj­nál közli a társneveket, a faj alatt1 egységek leírását, a cytotaxonómiai, biológiai, synökológiai és elterjedési adatokat, felsorolja a növénytársulá­sokat, amelyekben a kérdéses faj Magyarországon él, és meghatározza a fajok eönosystematikai szerepét. Az ötödik kötet az 1964 — 1970 kö­zötti ide vonatkozó irodalom kritikai feldolgozását is tartalmazza. Legjelen­tősebb érdeme a hazai növénytársulá­sok új, korszerű áttekintése. A gabona­féléket és más egyszikű kultúrnövé­nyeket tárgyaló fejezetek gyakorlati szempontból fontosak. A munka a mai egész botanikai iro­dalomban a legrészletesebb mikro­­taxonómiai-növénycönológiai flóramű. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom