Szakasits D. György: A tudományos kutatás szerepe a gazdasági fejlődésben - Tudományszervezési füzetek (Budapest, 1965)

Szakosíts D. György A TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZEREPE A GAZDASÁGI FEJLŐDÉSBEN Tudományszervezési füzetek Szakosíts ü. György munkája a tudomány közvetlen termelőerővé válásának történelmi folyamatát elemzi a tőkés és a szocialista társadalmakon belül. Ennek kap­csán rámutat a tudományos kuta­tás és a termelés összehangolásá­nak szükségszerűségére a gazdasági irányításban, nevezetesen arra, hogy minden ország gazdasági fej­lettsége saját tudományos kutatási bázisa fejlettségének szoros függ­vénye. A szerző bebizonvítja, hogy va­lamennyi országban a gazdasági színvonal határozza meg a terme­lési és kutatási, illetőleg műszaki kapacitások fejlesztésére fordí­tandó erőforrásoknak azt a hánya­dát, amellyel a hosszú távú ter­vezés előfeltételei biztosíthatók, s könyvében kidolgozza a tudo­mányos kutatás és a termelés összehangolásának egy figyelemre méltó módszerét. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Tudományszervezési füzetek Szakasits D. György I -f A tudományos I -2 kutatás szerepe I .2 a gazdasági I 'I fejlődésben I ___________

Next

/
Oldalképek
Tartalom