Szerdahelyi István - Juhász Ildikó (szerk.): Világirodalmi lexikon 13. Sf–Suzuki (Budapest, 1992)

VILÁGIRODALMI LEXIKON Főszerkesztő SZERDAHELYI ISTVÁN Felelős szerkesztő JUHÁSZ ILDIKÓ XIII. kötet: Sf—Suzuki E kézikönyv időben és térben egy­aránt tekint közelre és távolra: nem­csak a klasszikus múlt kiemelkedő alakjait, hanem korunk szárnyat bontó fiatal íróit is bemutatja, s nemcsak az úgynevezett nagy iro­dalmakkal foglalkozik, hanem be­számol olyan irodalmakról is, ame­lyekről keveset, vagy éppen semmit sem tudunk, s az irodalomelmélet kérdéseiben is eligazít. Összeállítá­sában mintegy ezer bel- és külföldi munkatárs működött közre. Az egyes cikkek nemcsak meghatáro­zást vagy életrajzot adnak, hanem ismertetik és értékelik is a műveket és az életmű egészét, s gazdag bibli­ográfiát nyújtanak, amely a külföldi írók munkáinak magyar fordítását és a róluk szóló műveket is tartal­mazza. A szöveget képanyag egészí­ti ki. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom