Szuhay Miklós: Az állami beavatkozás és a magyar mezőgazdaság az 1930-as években - Gazdaságtörténeti értekezések 3. (Budapest, 1962)

SZUHAY MIKLÓS AZ ÁLLAMI BEAVATKOZÁS ÉS A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG AZ 1930-AS ÉVEKBEN AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1962 SZUfiAY MIKLÓS AZ ÁLLAMI BEAVATKOZÁS ÉS A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG AZ 1930-AS ÉVEKBEN (GAZD ASÁGTÖRTÉNETI ÉRTEKEZÉSEK 3.) A munka a magyarországi tőkés viszonyok utolsó szakaszának egyik legfontosabb problémaköréhez, az állammonopolista kapitalizmus ki­épülésének kérdéskomplexumához kapcsolódik. A szerző a műben szé­les körű forrásanyagot (statisztikai munkákat, gazdasági folyóiratokat, levéltári forrásokat) dolgozott fel. A források marxista elemzése az állammonopolkapitalizmus kiépülé­sének problematikáját illetően fon­tos új megállapításokat tesz lehe­tővé. Szuhay Miklós a magyarországi állami beavatkozási politikát széles nemzetközi összehasonlítás kereté­ben vizsgálja, összekapcsolva azt az agrárfejlődés legfőbb vonásainak megrajzolásával. Nagy gondot fordít a terményértékesítő szövetkezetek tevékenységének ábrázolására, gaz­dasági és politikai jellemzésükre és az ellenforradalmi rendszer gazda­ságpolitikájában betöltött szerepük­re. Az egész könyvet áthatja az állami beavatkozási politika osztály­jellegének vizsgálata. A kötet a történészek, az állam­­monopol-kapitalizmus kérdéseivel és a mezőgazdaság tőkés fejlődésével foglalkozó közgazdászok, mezőgaz­dászok, és a szövetkezetek tör­ténete iránt érdeklődők, a történe­lem és politikai gazdaságtan szakos tanárok, és egyetemi hallgatók ér­deklődésére egyaránt számot tart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom