Trágyázási kísérletek, 1955-1964 (Budapest, 1967)

Sar kadi: TRÁGYÁZÁSI KÍSÉRLETEK 1955 1964 Az utóbbi 10 — 15 évben hazánk műtrágyafogyasztása megtöbb­szöröződött és az előzetes tervek szerint 1970-re eléri a fejlett iparral és intenzív mezőgazdaság­gal rendelkező országok színvona­lát. A műtrágyázás legeredménye­sebb módszereinek tanulmányo­zásával hazánkban sok helyen és sokoldalúan foglalkoznak, idő­szerű tehát, hogy a trágyázási kísérleteket feldolgozó tanulmá­nyok egy kötetben összefoglalva a nyilvánosság elé kerüljenek. E könyv a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Mezőgaz­dasági és Élelmezésügyi Minisz­térium kutatóintézeteiben, illetve felsőoktatási intézményeiben a címben jelzett időszakban vég­zett kutatómunka eredményeiről ad szemelvényeket. így az olvasó megismerkedhet azoknak a kísér­leteknek az eredményeivel, ame­lyeket az alábbi témakörökben folytattak: a különböző trágyá­zási rendszerek hatékonysága, a műtrágya adagolása és arányai a szántóföldi növényeknél, a mű­trágya talajba juttatási ideje és módja, az öntözés, talajjavítás, valamint trágyázás kölcsönhatá­sai, új műtrágyák, nyomelemek, a műtrágyák növényélettani ha­tása. Külön fejezet fogja ezeken kívül össze a kertészeti növények trágyázási kísérleteit ismertető dolgozatokat. Értékes kiegészí­tése a kötetnek a vizsgált időszak időjárási viszonyait elemző ta­nulmány, valamint az 1953 óta hazánkban megjelent, a cikk­­gyűjtemény tárgykörébe vágó fontosabb szakirodalom, a mint­egy 1200 adatot magában fog­laló bibliográfia.

Next