Varjas Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei (Budapest, 1982)

Varjas Bela A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei Minden irodalom — anélkül, hogy saját „immanens” erőit megtagadná — mindig az éppen érvényes (noha sohasem mozdulatlan) gazdasági, társadalmi, politikai, művelődési viszonyok függvénye. Ez a monográfia tár­sadalomtörténet és irodalom közvetlen kapcsolatainak vizsgálatával helyez új megvilágításba rég megoldott­nak vélt jelenségeket, derít fel ismeretlen adatokat, összefüggéseket, s az eredmények egész sorával gazda­gítja a magyar reneszánsz irodalomról korábban ki­alakított képünket. A szerző éles szemmel mutat rá arra, hogy a magyar reneszánsz idején a társadalmi és általában az irodalmon kívüli tényezők közvetlenül is mélyen és tartósan nyúltak bele a sarjadzó irodalmi élet alakításába: meghatározóan korlátozták s lassították vagy támogatták és gyorsították az egyes müformák és műfajok felvirágzását. E hatások érvényesülését meg­győzően fejtik ki a kitűnő filológiai elemzések és széle­sebb perspektívában, főképp a szomszéd népek irodal­mára is kitekintő módszeres megfigyelések. Mindaz, amit a magyar irodalom a XVI. században alig hét év­tized alatt leginkább énekvers formájában (históriás éne­kek, széphistóriák) felhalmozott, nem enyészett el. Ba­lassi életművében pedig, különösen stíluseszközeiben, lírai vers- és cikluskompozícióiban és pásztordrámájá­ban, elérkezett az irodalmi tudatosságig. Ez az örökség tovább élt és hatott, noha útja olykor szinte a búvó­patakokéhoz volt hasonló, mégis átitatta a következő századok magyar irodalmát. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next