Varjas Béla (szerk.): Irodalom és ideológia a 16-17. században - Memoria saeculorum Hungariae 5. (Budapest, 1987)

IRODALOM ÉS IDEOLÓGIA A 16—17. SZÁZADBAN Memoria Saeculorum Hungáriáé 5. Szerkesztette Varjas Béla Ez a sok új szempontot felvető tanulmánykötet a reneszánsz és a barokk irodalom sokrétű gondolat­­világának magyarországi vonulatá­ra irányítja a figyelmet. Az erdélyi szombatos ideológia árnyalt bemutatása mellett átfogó képet kap az olvasó az alig ismert irénizmus hazai történetéről, to­vábbá az eddig inkább csak törté­neti forrásként kezelt emlékiratok és önvallomások irodalmi és eszté­tikai értékéről. A 17. század kulcsfigurái közül Zrínyi politikai írásainak nemzet­közi horizontjáról olvasható nagy­ívű összefoglalás. Az alapos forráskutatás nyomán bizonyossá vált, hogy a költő-po­litikus jelentősen kiszélesítette és elmélyítette azoknak az olvasmá­nyainak körét, amelyekből lenyű­göző európai tájékozottságát, poli­tikai, eszmei, tacitista nézeteit me­rítette, majd azokat a hazai viszo­nyokra alkalmazta. Hasonlóképp új utakra viszi a kutatást a Szenei Molnár- és Páz­­mány-problémák felvetése is, szá­mos más, méltatlanul elfeledett ki­sebb íróé mellett. Valamennyi ta­nulmány a koreszmék fővonulatá­nak mentén vázolja fel koncepció­ját a vallási meggyőződések, poli­tikai nézetek, erkölcsi normák, va­lamint a hazai és külföldi stílus­áramlatok összefüggésében. (jjffijnj) AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next