Witthen Béla: A jövedelmezőség vizsgálata a termelőszövetkezetekben - A nagyüzemi gazdálkodás kérdései (Budapest, 1961)

A Magyar Tudományos Akadé­mia Mezőgazdasági Üzemtani Inté­zete ,,A nagyüzemi gazdálkodás kér­dései” o. sorozattal olyan kisebb, de a folyóirat-cikkek terjedelmét meg­haladó feldolgozásokat kíván a mező­­gazdasági és közgazdasági szakembe­reknek, a termelőszövetkezetek, álla­mi gazdaságok és gépállomások veze­tőinek, valamint a mezőgazdaságot irányító szerveknek, a tudományos és oktatási intézmények dolgozóinak a kezébe adni, amelyek a napjainkban egyre többoldalúan felvetődő agrár­­közgazdasági és üzemszervezési kér­désekről nyújtanak korszerű elemzést és megbízható gyakorlati eligazítást. A jelen tanulmány az MTA Mezőgazdasági Üzemtani Intézetének Üzemgazdasági Osztályán a szerző által kidolgozott globális jövedelem­számítási módszerrel készült. A vizs­gálat tárgya az Intézetnek hat év óta adatot szolgáltató 114 termelőszövet­kezet 1957/58. évi alapfokú könyve­lési és nyilvántartási anyaga volt. Az elemzés az 1 kh termőterületre, az 1000 Ft termelési költségre jutó tiszta jövedelem és az 1 tagra jutó bruttó jövedelem mutatóinak nagy­sága szerinti kombinációs csoportosí­tással történik. A vizsgálat eredményeiből kiderült, hogy a több ráfordítást és szakértel­met igénylő, de nagyobb hozamot adó növénytermelési üzemágak — így az ipari és zöldségnövények — az átlagosnál magasabb termelési szín­vonalon a jövedelmező termelőszö­vetkezeti gazdálkodás főbb forrásait képezték. Az állattenyésztési üzem­ágak ugyan nem járultak hozzá ilyen mértékben a jövedelem növeléséhez, mégis a legnagyobb jövedelmű szö­vetkezetek e téren is jóval maga­sabb termelési értéket állítottak elő egységnyi területen, mint a veszte­ségesek. A legjövedelmezőbb termelő­­szövetkezetekben a bruttó jövedelem 75%-a került a tagokhoz. A vizsgált

Next