Zádor Anna - Genthon István (szerk.): Művészeti lexikon 1. köt., A - E. - Művészeti lexikon 1. (Budapest, 1965)

MŰVÉSZETI LEXIKON kereken 30 éve nem jelent meg Magyarországon. Ennek a három év­tizednek a hiányát pótolja az új, egyetemes és általános MŰVÉSZETI LEXIKON, amely 4 kötetben 5 vi­lágrész művészetének történetét fog­lalja össze az őskortól napjainkig. Ez az első — és egyben egyetlen — lexikon, amely a régi magyar mes­terek (pl. a Bártfai madonna mestere) művészetét is tárgyalja, s az első olyan magyar művészeti lexikon, amely részletesen elemzi a legmodernebb művészeti irányzatokat. Behatóan foglalkozik a művészettörténet min­den neves alakjával. Bemutatja az egyes országok művészetének törté­neti fejlődését, ismerteti a nagyobb városok fontosabb műemlékeit, mú­zeumait és más művészeti gyűjtemé­nyeit, felöleli a képzőművészet vala­mennyi ágát, beleértve az iparművé­szet különböző műfajait, a díszlet­­tervezők és a művészettörténészek munkásságát is. A MŰVÉSZETI LEXIKON cikkei­nek és tanulmányainak írói a képző­művészet legkülönfélébb területeinek hivatott tollú szaktudósai, így a lexi­kon egyesíti magában a tudomá­nyosság és olvasmányosság erényeit. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom