Zemplén Jolán M.: A magyarországi fizika története 1711-ig (Budapest, 1961)

M. Zemplén Jolán A MAGYARORSZÁGI FIZIKA TÖRTÉNETE 1711-IG E tudománytörténeti feldolgozás való­ban hézagpótló jelentőségű. A szerző sok száz évre visszamenőleg dolgozta fel a nagyobb fizikakönyvek mellett a fizikai tárgyú értekezések, disputák latin nyelvű szövegeit. Hatalmas for­rásanyagon nyugvó munkája első íz­ben ad teljes képet a magyarországi fizika korai történetéről. Fejtegetései nyomán kitűnik, hogyan jutott a fizika tudománya egy-egy gondolat­tal előbbre, hogyan tértek át az aris­­totelesi és egyházi dogmákról lassan­ként a kísérleteken alapuló mai fizi­kára. A spekulatív filozófikus gondo­latok között nagy szakértelemmel igazít el, s rámutat azokra, melyekben az egyes szerzők haladó eszméi rejle­nek. Különösen értékesek és érdeke­sek az életrajzi szemelvények és ada­tok, továbbá az eredeti forrásokból közölt idézetek. A gazdagon illusztrált munka élvezetes olvasmány, mely átfogó képet nyújt a haladó eszmék küzdelmes útjáról, különösen az át­meneti jellegű 17. századból. AKADÉMIAI KIADÖ BUDAPEST

Next