Zsilka János: De constructione. Történet és állapot egysége a nyelvben (Budapest, 1982)

ZSILKA JÁNOS DE CONSTRUCTIONE Történet és állapot egysége a nyelvben A De Constructione Priscianus grammati­kájának utolsó két kötete. Appolonios Dyskolos a görög grammatikában, illetve Priscianus a latinban veti fel először: mi köti össze a szavakat a mondatban. Xsilka János 25 éves elemző és elméleti munkájára támaszkodva tér vissza e kér­désre. Az igék metaforikus jelentésének vizsgálata során felismeri: az igék szintak­tikai kitágulása — a tulajdonképpeni jelenté­sekhez képest — a jelentések belső dimenzio­­nálódásával, hierarehizálódásával függ össze. A metaforikus jelentésű igék mint másodla­gos mondatfüggvények két vagy több első­fokú mondatfüggvényből állnak elő. A szerző a metaforikus igék természetéből a mai értelemben vett mondat, az elsődleges mon­datfüggvények kialakulására vonatkozóan von le következtetéseket. A könyv tanulsága szerint a grammatika évezredes problémája — a szó, szerkezet, kategória belső összefüggése — csak a szinkron és diakron kutatások szintézisében tárható fel. A rendszer szinkron működésé­nek összefüggéseiben a rendszer történeti kialakulásának folyamatai vannak jelen. A szinkron rendszer működése történetileg meghatározott, de ez a történet nem kívül­ről — ahogyan a múlt században gondol­ták —, hanem belülről határozza meg a rend­szer működését. Másfelől: egyedül a szinkron rendszer természete adhat választ azokra a problémákra, amelyeket a történeti nyelvé­szet — adatok híján — nem tudott megvála­szolni. AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST ISBN 963 OS 2876 2

Next