Zsilka János: Nyelvi rendszer és valóság (Budapest, 1971)

ZSIT, К A JÁNOS NYELVI RENDSZER ÉS VALÓSÁG A nyelvészeti kutatások jelen­tősége mindinkább túllép a szü­­kebb értelemben vett nyelvé­szet határain. A nyelv struk­túrájára vonatkozó elképzelése­ket a társadalomtudományok különböző területein általános érvénnyel próbálják alkalmazni. Az uralkodó, ún. generatív grammatikai leírás a mondato­kat mint esetleges nyelvi alaku­latokat vezeti le. (Ebben a le­írásban a mondatok és az azokat alkotó elemek belső összefüggé­se, valamint a különböző mon­datok egymással való belső kap­csolata nem világos.) A genera­tív grammatika metafizikus el­képzelésével szemben a könyv­ben kifejtett ún. szerves rend­szer a nyelvet mint egy induk­tív és egy deduktív mozgás meg­bonthatatlan egységét fogja fel. A nyelvi mozgásfolyamat dia­lektikus jellegű. Az ábrázolt rendszerben a mondatok mint szükségszerű alakulatok állnak előttünk. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next