Demeter Júlia et al. (szerk.): Piarista iskoladrámák - Régi magyar drámai emlékek XVIII. század 5/1. - Régi magyar drámai emlékek XVIII. század 5/1. (Budapest, 2002)

PIARISTA ISKOLADRÁMÁK (Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század 5/1.) Sajtó alá rendezte: DEMETER JÚLIA, KILIÁN ISTVÁN, KIS KATALIN, PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA A magyarországi piarista iskolákban több mint ezer színielőadást rendeztek a 17-18. század­ban, s az 1760-as évektől kezdve az előadások egy része már magyarul zajlott. Ennek köszön­hetően majdnem ötven, kimagasló színvonalon, ízes magyarsággal megírt színdarab maradt ránk, bizonyítva a piarista tudósok műveltsé­gét, világirodalmi tájékozottságát és a magyar kultúra iránti elkötelezettségét. A Piarista iskoladrámák első kötetében 18 drá­ma, 1 színlap és 1 közjáték szövegét közöljük betűhíven, magyarázó jegyzetekkel - a szer­zők betűrendjében. A darabok szerzői közül a legnagyobb életmű - és a legnagyobb szín­padi siker - Dugonics Andrásé, akinek 8 drá­máját tartalmazza ez a kötet, de hasonlóan fon­tos Benyák Bernát 2 drámája és közjátéka, valamint Bolla Márton 4 darabja is. Hagymási Imre két vígjátékkal, Egervári Ignác és Horányi Elek 1-1 drámafordítással szerepel a kötetben. A szövegek többsége egykorú nyomtatványban vagy kéziratos másolatban őrződött meg szá­munkra, s itt jelenik meg először modern ki­adásban. Nemcsak a magyar nyelv el nem avuló frissességének, sokszínűségének, de a drámai műfajok sokféleségének is bizonyítéka ez a kö­tet, amelyben bibliai és történelmi tárgyú dráma, divatos melodráma, énekelt dialógus mellett jónéhány (antik mintára készült) vígjáték is ta­lálható. A kortársak szerint a 18. század végé­nek legjobb vígjátékait a piarista szerzetesta­nárok írták: a gyűjtemény elolvasása után a mai olvasó is meggyőződhet erről, s talán arról is, hogy ezeknek a szövegeknek ma is helyük len­ne a diákszínpadokon. Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó Budapest

Next