Herényi István: Magyarország nyugati végvidéke 800-1242 (Budapest, 1996)

HERÉNYI ISTVÁN Magyarország nyugati végvidéke 800-1242 Л monográfia a magyar nyugati határőrvidék korai tör­ténetének és történeti-földrajzi múltjának a felvázolásá­ra vállalkozik. Л mii két részre oszlik. Az első a frank­avar háború végétől István királyig, a második István királytól a tatárjárásig mondja el a terület történetét. Az első rész első fele a honfoglalás előtti időket vetíti az olvasó elé. Kitér a terület hegy- és vízrajzára, számba veszi egykori településeit, majd az avar, a szláv, a frank és a bajor népességgel ismertet meg bennünket. A rész a végvidék IX. századi történetével zárul. Az első rész második fele a honfoglalástól, illetve a Dunántúl elfog­lalásától (900) az István király uralkodásáig terjedő idő­szakot fogja át. Részletesen foglalkozik az itt talált régi s az újonnan szervezett településekkel, felvetve a konti­nuitás kérdését. Ennek során vitába száll Fritz Zimmer­­inann orsztrák történész abbeli felfogásával, hogy a területen a IX-X. században mintegy .(00 bajor-frank település létezett volna. A területi kérdések után a mű a népesség problematikáját tárgyalja. Ezen belül a tör­zsek és a nemzetségek szerepét, ismerteti a csatlakozott népeket (törzstöredékek), a hadra kelt seregek őrségeit (vasórség, sóőrség), a törzsfői és a nemzetségiül kísére­teket, nem feledkezve meg a terület lakóinak antropoló­giai sajátosságairól sem. Mindezek után áttekinti a X. századi történet két alapvetően különböző korsza­kát, a Dunántúl clloglalásától az augsburgi csatáig (955), illetve az augsburgi csatától István király tron­­ralépéseig (kalandozások, gyepűrendszer, hatarvárme­­gyek, egyházi szervezet). A mű második része István király koratol a tatárjárásig tárja élénk az ősi határőrvi­dék történetét annak legnagyobb kiterjedésétől a terület nagymérvű összezsugorodásáig. Foglalkozik a határőrvi­dék megszervezésével, a határispánságok létrehívásává! es különösen a Taksony, majd a Géza által szervezett itteni megyék területi és népességi kérdéséivé!. Össze-

Next